Josꞌin chjia̱à kꞌoa̱ jósꞌin bꞌexkià nga én‑ná

Descargas: 
  • File icon Én xi mangosòn nga én‑ná
    Descargar Ver299.31 KB
  • File icon Én xi saltillo ꞌmì xi fìkao̱ nga én‑ná
    Descargar Ver162.34 KB
  • File icon Jósꞌin chjià nga én‑ná
    Descargar Ver383.36 KB

Jè én xi nichje̱èn ño jkoya tjín‑le̱ josꞌin nokjoà.

Josꞌin nga chjià én xi nòkjoà ño jkoya tjín‑ni (á, à, a, a̱) koi xi tsoya‑ná josꞌin nokjoà nga jngó jngó én. Jè xi títjòn (á) koi xi tsòya‑ná nga ngꞌa sꞌí tínokjoà jo‑ni tsàjè én xi  nó tsò; jè xi ma‑ni jaò (à) koi xi tsòya‑ná nga me ngisa nangi tínokjoà‑lè jè én xi ngꞌa sꞌin nòkjoà jo‑ni tsà jè én xi jaò tsò;   jè xi ma‑ni jàn (a) to̱ nokjoà kixi‑niá jo‑ni tsà én xi xa tsò kꞌoa̱ jè xi ma‑ni ño (a̱) nangi  sꞌin nokjoà jo‑ni tsà jè én xi choa̱ tsò. 

palabras semejantes.jpg