Nda kàfaꞌai̱

Jè en-ná tikoi-ni xi jme-ni tjín kꞌoa jósꞌin ser-ni jè chjota xi-ná ꞌnde ya tsꞌe naxinandá-ná, kꞌoa kao-en ná tsòya-le xti-le jè xi xijchá-ma je xi kjoa jaꞌato kao jndá ma xi. Nkjín jkoya josꞌìn tsòya-ná jè kjoa xi kjima i sonꞌnde kꞌoa jósꞌin sꞌiàn kꞌia nga kꞌoa kjima, nga jè xi Tjin-le en-ná koi nga nꞌión nkjín jkoya tjín-le josꞌìn ma ꞌmì-le jngo tsojmì axo jngo kjoa. Koi kjoa, nga jè én nꞌión chjí-le tꞌastꞌe xi-jme ni xi Tjin i tsaàn kꞌoa xi basénkao-ná nga nikjaꞌaítsjen-jiàn tꞌatsꞌe josꞌin ser-ni nga jngó jngó ꞌnde. Tsà jngo én changi lìtsà   to̱  jè síkiꞌaòn xi koi én nchja kꞌoa-ti síkiꞌaòn ngatsꞌi naxinandá.

Koi kjoa nga jngo ꞌnde jin tsakꞌenda-ni jña-ni nga xi jme koansjaì-li a tjín nga en-ná kao xi jme a tjín i ꞌnde-ná, kꞌoa i jchai jósꞌín sꞌexkia kꞌoa jósꞌin chji nga en-ná, jmè-ni nga kàtaꞌya-ni nga jè én xi nokjoà kji kꞌoa-ti chjí-le jo kji chjí-le jè én xi nchja chjota xi ya naxinandá yꞌai tjiò kꞌoa jme-ni nga tsì kàtachangi-ni en-ná tichjaìn kꞌoa alì masoa-jìnli nga koinòkjoai.

Share