Jmé xi tjín xi ma chine i̱ tsa̱àn

Jè tsojmì xi ma chinè sén‑jin kꞌoa̱ nkjí jkoya̱ tsojmì mꞌójin, xi kꞌoa̱sꞌín sꞌenda josꞌin tsakꞌenda chjo̱ta̱ jchínga‑ná. Me ngayije tsojmi xi machine nga najmé sꞌenda‑ni jo‑ni tsà jè nio; nio tsjé; nchá tsjé, nchá chrjao,  njion yao̱, nio ti̱ì najmá kao̱ nio ti̱ì chroa; tojndi, yao̱ tíndso, tjaìn chroa, ndia sja kꞌoa̱ nkjín sa xka̱ xi ma chinè. Jè xi ꞌbi chjo̱ta̱ koi̱ je nchá san.  Najmé xi  jaò kꞌoa̱ tsà jàn ni̱chrjin sꞌengindá, kꞌia̱ níkꞌatji kꞌoa̱ jè naꞌyo‑le̱ jngo chrjoa sꞌeya jña‑ni nga ndá sjoé sꞌejin ndá‑ni kꞌia̱ nga je masan na̱ꞌyo̱ kꞌia̱ nikꞌa kꞌoa̱ nikꞌóngi jo saꞌnda nga xo kꞌoa̱ najmá jma kꞌoa̱ tsà mai najmá xké sꞌejin, kꞌoa̱ jè tomalí sꞌejin.

images (2).jpeg