Chjí‑naìjin

Tsà me sa‑lì chja saì xi tꞌatsꞌe̱ én‑ná tinchísjai‑naìjin ya̱:

Yo̱ngo̱ "Estrella de Belén"

Na̱xi xkajèn, ꞌnde nchꞌoá

kꞌoa̱ jñá-ni nga koan chjí-naí-ji̱n

chjota_en@outlook.com